Terms of Service

เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดด้านล่าง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด"

1. คำจำกัดความ

“ แอปพลิเคชัน” หรือ “ mybeautip+ ” หมายถึง แอปพลิเคชัน “ mybeautip+ ” ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกับหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ “mybeautip+” ไม่ว่าจะผ่านมือถือ แท็บเล็ต เว็บ หรืออุปกรณ์อื่นใด “เจ้าของแอปพลิเคชัน” หมายถึง Bora bora corporation เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565103958 สำนักงานตั้งอยู่ที่ WeWork asia center อาคารเซ็นเตอร์ เลขที่ 173 อาคารเอเชียทาวเวอร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 “ผู้ใช้” หมายถึงผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสาร ในรูปแบบใด ๆ และด้วยวิธีใด ๆ ในแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

2.สิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และทั้งหมด ใช้แอปพลิเคชันภายใต้ข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้

3. การจำกัดอายุผู้ใช้

แอปพลิเคชัน mybeautip+ ผู้ใช้ต้องยอมรับและรับรองว่าตนมีอายุมากกว่า 13 ปีในวันที่ใช้แอปพลิเคชันเท่านั้น หากผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อใช้แอปพลิเคชัน ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้

4. ข้อห้ามในการใช้งาน

ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาของศาล คำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานใด ๆ ที่ใช้อำนาจรัฐ การกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี การกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ชื่อเสียง สิทธิ์ สิทธิ์ส่วนบุคคลและสิทธิ์อื่นใดของเจ้าของแอปพลิเคชัน

5. บัญชีผู้ใช้

เจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละประเภท ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชี หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้เป็นของเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้น ผู้ใช้ตกลงที่จะรักษาชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ของเขาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ถูกใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้ตกลงและรับประกันว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นนั้นกระทำในนามของผู้ใช้และมีผลผูกพันกับผู้ใช้เสมือนเป็นผู้ใช้เอง

6. การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เมื่อใช้ mybeautip+ ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าเจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิ์ในการจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าของแอปพลิเคชัน ซึ่งได้แก่: - ข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลติดต่อ - ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี - หลักฐานประจำตัว - ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน - ข้อมูลทางเทคนิค - และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ - เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ - เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ - เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ - สำหรับบริหารจัดการภายในบริษัท - เพื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย - สำหรับบริการหลังการขาย - เพื่อรวบรวมความคิดเห็น - ชำระค่าสินค้าและบริการ - เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข (ข้อตกลงและเงื่อนไข) - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ในกรณีที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ปฏิเสธข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเจ้าของแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา ผู้ใช้อาจเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของแอปพลิเคชัน ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เจ้าของแอปพลิเคชันตกลงที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามใน วิธีที่อาจระบุตัวผู้ใช้ เจ้าของข้อมูล ยกเว้นการใช้และการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ

7.ข้อความรับรองของผู้ใช้และความรับผิดชอบ

ในการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบและรับรองต่อเจ้าของแอปพลิเคชันว่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้และข้อกำหนดของข้อกำหนดต่อไปนี้ - ผู้ใช้ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และโดยการเยี่ยมชม ใช้ หรือเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลง ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ - ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของแอปพลิเคชันและผู้ใช้ - ผู้ใช้จะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมเหตุสมผล ต่อพนักงานของผู้ใช้ ผู้รับเหมาช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้ (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด - ในกรณีที่บุคคลอื่นเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้หรือผู้ใช้ถูกดำเนินคดีหรือเกิดจากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องยุติการเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง และผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้องด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ เจ้าของแอปพลิเคชันจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว - ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้กับเจ้าของแอปพลิเคชัน

8. กฎมารยาทในการใช้งานและเนื้อหาของผู้ใช้

ในการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าจะมีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ โดยผู้ใช้ตกลงที่จะ - ไม่แสดงเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทางศีลธรรม สิทธิบัตร สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ สิทธิ์ความลับทางการค้าในการมีชื่อเสียง สิทธิ์บุคคล และสิทธิ์ในการมีชื่อเสียง - ห้ามแสดงเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สนับสนุนความรุนแรงและการกระทำที่ผิดกฎหมาย - ห้ามแสดงเนื้อหาที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ตบตา หรือส่อไปในทางที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น หรืออาจก่อให้เกิดการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย - ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล - ห้ามแสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าจะมีการแสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือไม่ก็ตาม ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ - ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ฯลฯ หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดที่กล่าวถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ เจ้าของแอปพลิเคชันสามารถระงับการใช้งานหรือยุติสิทธิ์การใช้งานได้ หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเจ้าของแอปพลิเคชันไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้

9. ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าเจ้าของแอปพลิเคชันสามารถระงับการใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ โดยไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

10. การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

ผู้ใช้สามารถรายงานปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แอปพลิเคชัน หรือพฤติกรรมข้อผิดพลาดของชุดคำสั่งของผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือใช้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่เป็นการรบกวนผู้อื่นได้ที่ contact@mybeautip.me

11. การช่วยเหลือ

ในกรณีที่ผู้ใช้มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถสอบถามได้ที่ contact@mybeautip.me

12. การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือภายในแอปพลิเคชันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าเจ้าของแอปพลิเคชันจะ - รับประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้ ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน - รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้เอง ไม่ว่าผู้ใช้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม - รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม รวมถึงการกระทำของผู้ไม่หวังดีในการเข้าถึงข้อมูล (แฮกเกอร์) อาชญากรคอมพิวเตอร์

13. ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาของเจ้าของแอปพลิเคชัน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายทางปกครอง ชื่อทางการค้า เนื้อหา หรือการออกแบบใด ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันไม่ว่าในสมัยใด ถือเป็นสิทธิ์ขาดของเจ้าของแอปพลิเคชัน

14. การแก้ไขการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของแอปพลิเคชันอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความของข้อกำหนดเหล่านี้ ได้ตลอดเวลาและไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าของแอปพลิเคชันจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง และข้อตกลงที่มีการแก้ไขจะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้

15. การมอบหมายงาน

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่โอนสิทธิ์ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับบุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

16. การประกาศ

ผู้ใช้ตกลงว่าการประกาศหรือจดหมายใด ๆ ที่เจ้าของแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมอบให้ตัวเองภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ได้ถือว่าได้รับไปแล้ว

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

18. การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดเหล่านี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงที่จะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลในประเทศไทย